Cerdanyola, segon municipi del Vallès amb el salari anual més elevat

El salari mitjà de la població resident al Vallès Occidental va ser de 28.007 € bruts l’any 2017, un 5,6% superior al de Catalunya i un 14,7% a la d’Espanya.

El salari mitjà a Cerdanyola del Vallès va ser de 28.070€/any l'any 2017. L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat una nova edició de l’informe anual Els Salaris al Vallès Occidental. Segons l’estudi, el salari mitjà de la població resident al Vallès Occidental va ser de 28.007 € bruts l’any 2017, un 5,6% superior al de Catalunya (26.526€/any) i un 14,7% a la d’Espanya (24.416€/any). 

Tot i iniciada la fase de recuperació l'any 2014 després de l'esclat de la crisi el 2008, s’ha accentuat la precarietat laboral i les desigualtats sobre els ingressos dels treballadors i treballadores. 

L’estudi té com a objectiu analitzar els guanys salarials dels treballadors i les treballadores del Vallès Occidental residents als cinc municipis de la comarca amb més de 40.000 habitants: Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sabadell, Sant Cugat del Vallès i Terrassa, durant l’any 2017, i fer una aproximació territorial a la distribució retributiva.

El treball també situa el focus en els salaris mitjans en relació amb les característiques personals i la situació laboral dels assalariats i assalariades, i posant en evidència les diferències de gènere. De fet, Cerdanyola és el segon municipi del Vallès amb la bretxa salarial més alta, només per darrera de Sant Cugat. 

Els guanys salarials als municipis

A la comarca, Cerdanyola del Vallès (28.070€/any) presentava la retribució mitjana més elevada després de Sant Cugat, aquesta amb una mitjana de 43.124€/any, un 54% superior a la comarcal. Tot i així, la diferència entre els dos municipis és del 34,9% (15.054€). La més baixa és Rubí amb uns 24.388€/any.

 
Els guanys salarials per municipis

Els municipis de la comarca presentaven remuneracions més baixes que Barcelona (30.263€/any) i l’AMB (28.460€/any), excepte la de Sant Cugat del Vallès.

Els guanys salarials per característiques personals 

Per grups d’edat, l'estudi afirma que els treballadors i treballadores de major edat van registrar les retribucions més elevades. Els assalariats menors de 35 anys van tenir un sou mitjà de 18.678€/any, un 42% inferior al grup de més de 55 anys (32.137€/any) i un 40% inferior als de 35 a 54 anys (30.886€/any). 

Al mateix temps, i per nivell d’estudis, la retribució mitjana comarcal dels treballadors i treballadores amb estudis universitaris (42.103€/any) va ser el doble de la dels treballadors amb estudis de primera etapa de secundària i etapes inferiors (19.888€/any).

Ja pel que fa a la nacionalitat, el salari mitjà dels treballadors amb nacionalitat espanyola de la comarca va ser de 28.400€/any, un 19,3% superior als de nacionalitat estrangera (22.912€/any). A escala municipal, la retribució mitjana dels assalariats i assalariades amb nacionalitat espanyola va ser superior a la dels de nacionalitat estrangera a Cerdanyola del Vallès, Sabadell i Terrassa.

 

Els guanys salarials per situació i relació laboral

El grup professional de Llicenciats, enginyers i alta direcció van registrar el sou mitjà més elevat de la comarca, uns 56.110€/any, i una xifra més de quatre vegades superior al grup sense qualificació, menors de 18 anys i altres (13.651€/any). A escala municipal, Sant Cugat del Vallès destacava per tenir les majors diferències salarials entre aquests grups professionals i, en menor mesura, Cerdanyola del Vallès i Sabadell. 

El sector d’activitat amb el sou mitjà més elevat va ser el d’Activitats professionals i Administratives (33.568€/any), i a continuació, la Indústria (32.486€/any). En canvi, els sectors amb un salari mitjà més baix van ser la Construcció (23.290€/any) i l’Administració pública, Educació, Sanitat, Serveis Socials i altres (25.312€/any).

Per una altra banda, el salari mitjà dels assalariats i assalariades amb contracte indefinit (29.417€/any) va ser un 41,1% superior als que tenien contracte temporal (17.315€/any). Cerdanyola del Vallès va superar la mitjana comarcal amb una retribució mitjana més elevada amb aquest tipus de contracte.

 El sou mitjà dels residents a la comarca amb contracte a jornada completa (31.517€/any) es va situar un 53,1% per sobre dels assalariats amb contracte a jornada parcial (14.790€/any). Sant Cugat del Vallès és l’únic municipi que supera la mitjana comarcal per ambdós tipus de jornada i Cerdanyola el Vallès es va situar molt a prop.

 

Evolució del salari mitjà des del 2016

En termes nominals, els salaris de la comarca van augmentar un 3,7%. L’increment salarial va ser similar al registrat a la ciutat de Barcelona (3,1%), però lleugerament inferior al de l’AMB (4,3%) i Catalunya (4,1%).

El poder adquisitiu dels assalariats i assalariades a la comarca del Vallès també ha augmentat anualment, tot i que de forma més moderada (1,5%), arribant als 27.431€/any de salari real, sent el territori català on menys s’ha incrementat.