L’accés a l’habitatge, el servei menys ben valorat pels veïns de Cerdanyola

La Diputació de Barcelona ha realitzat 400 enquestes telefòniques als veïns i veïnes de Cerdanyola sobre aspectes bàsics de la ciutat

El principal servei de la ciutat que pitjor valoren els cerdanyolencs i les cerdanyolenques és l’accés a l’habitatge. Amb una puntuació de 3,5 sobre 10, els veïns i veïnes de Cerdanyola creuen que les dificultats per a comprar o llogar un habitatge és el servei de la ciutat que més mancances té.

La Diputació de Barcelona ha realitzat 400 enquestes telefòniques als veïns i veïnes de Cerdanyola, seguint les quotes de sexe i edat. El projecte Dibaròmetre s’emmarca en l’interès de la Diputació de Barcelona en copsar la percepció de la ciutadania de la província de Barcelona sobre el seu municipi i els serveis que ofereix el seu ajuntament.

De les diferents enquestes, que es van fer entre el 27 de juny de 2022 i el 15 de juliol d’aquell mateix any, es va preguntar a la ciutadania sobre aspectes bàsics de la transparència i gestió de l’ajuntament, el compromís amb el canvi climàtic, el foment de la participació ciutadana i la satisfacció de viure en el municipi.

Valoració (puntació sobre 10) dels principals serveis de Cerdanyola. Elaboració pròpia

 

A part de l’accés a l’habitatge, els altres dos serveis menys ben valorats són les oportunitats de feina i l’aparcament, tot i que aquest últim aprova amb un 5 sobre 10 i està per sobre de la mitjana de la província de Barcelona, que se situa sobre el 4,7. D’altra banda, els tres serveis més ben valorats són l’enllumenat (6,4), la recollida d’escombraries (6,4) i la seguretat ciutadana (6,3), que se situa molt per damunt de la mitjana de la província (5,6).

 

La neteja, el principal problema de la ciutat

Segons els cerdanyolencs i cerdanyolenques, la neteja, el manteniment dels carrers i la gestió política i municipal són els tres problemes més greus de la ciutat. De fet, un 16,1% de les persones enquestades creuen que la neteja és el principal problema de Cerdanyola, sis punts per sobre de la mitjana de la província (10,1%).

Principal problema de Cerdanyola (en percentatges). Elaboració pròpia

 

Tot i això, la neteja no és el principal problema que perceben totes les franges d’edat a Cerdanyola. Mentre que les persones majors de 35 anys sí que creuen que la neteja és el problema més gran a la ciutat, la franja d’edat 25-34 pensen que és l’accés a l’habitatge. En el cas dels joves de 18 a 24 anys, el principal problema que perceben és el transport públic; i la neteja cau en cinquè lloc, per darrere de la gestió política i municipal, l’oferta d’oci i cultura i el manteniment dels carrers.

 

Els veïns i veïnes de Cerdanyola, satisfets de viure a la ciutat

Tres de cada quatre persones enquestades estan molt o bastant satisfetes de viure a Cerdanyola. De fet, en totes les franges d’edat de les veïnes de Cerdanyola, la satisfacció (molt o bastant) per a viure al municipi supera el 70% de les enquestades, excepte en la franja de 55 a 64 anys, que es col·loca en el 55,3%.

Percentatge de satisfacció a l'hora de viure a Cerdanyola. Elaboració pròpia

 

Pel que fa a la percepció de millora o empitjorament del municipi en el darrer any, un 36,6% de les enquestades creuen que ha millorat, un 31,7% creuen que ha empitjorat i un 27,1% creuen que està igual. Si ens fixem per franja d’edat, són els joves de 18 a 24 anys els que més creuen que el municipi ha millorat respecte a l’any anterior (52,7%), mentre que les enquestades de més de 65 anys són la franja d’edat que té un percentatge menor de persones que creuen que el municipi ha millorat (21,3%).

De cara al futur, un 57,4% creuen que la ciutat millorarà, mentre que un 22,8% creu que empitjorarà. En aquest aspecte, els joves de 18 a 24 anys tornen a ser els més optimistes: un 76,3% creu que Cerdanyola anirà cap a millor.

 

La majoria dels desplaçaments es fan caminant

A Cerdanyola, el 66,7% de les persones enquestades han contestat que normalment es desplacen caminant per dins de la ciutat. El mitjà de transport més utilitzat, però, és el vehicle privat (cotxe/moto), ja que pel 22,2% de les enquestades aquest és el transport que més utilitza per als desplaçaments urbans. Només el 5,9% se sol desplaçar amb transport públic i el 4,9% amb bicicleta o patinet.

Si separem aquesta pregunta per gèneres, trobem que el percentatge de respostes "caminant" és superior en les dones que en els homes: 70,2% i 63%, respectivament; i també l'opció del "transport públic": on les respostes de les dones (8,1%) dupliquen a les dels homes (3,6%). Mentre que l'ús del vehicle privat (cotxe/moto) és més elevat en els homes (26,7%) que en les dones (18,3%).

Tipus de desplaçaments per dins de Cerdanyola, entre gèneres (en percentatges). Elaboració pròpia

 

En relació amb aquesta qüestió, els veïns i veïnes de Cerdanyola creuen que la millora de la xarxa de transport públic seria el principal motiu per a deixar de fer servir el vehicle privat.

 

Medi ambient, participació ciutadana i transparència

Pel que fa a altres qüestions, el 45,2% de les persones enquestades creuen que l’Ajuntament de Cerdanyola està molt o bastant compromès amb la conservació del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic. Un percentatge bastant per sota de la mitjana de la província (54,2%) i de la mitjana de la comarca del Vallès Occidental (56,6%).

L’afavoriment a la participació ciutadana també es queda per sota del 50% i de la mitjana de la província i de la comarca. Entre els que creuen que l’ajuntament afavoreix molt a la participació i els que es decanten per l'opció ‘bastant’, sumen un total de 43%.

Per últim, la transparència de l’Ajuntament encara es queda més avall. Només un 4,7 creu que l’Ajuntament és molt transparent en la seva manera de funcionar i un 26,6% creu que ho és bastant. Un total del 31,3%, que contrasta amb el 41,2% dels cerdanyolencs i les cerdanyolenques enquestades que creuen que l’ajuntament és poc o gens transparent. 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.