A Cerdanyola es demana molt més lloguer del que s’ofereix

El Pla local d'Habitatge s'ha posat en marxa amb la presentació d'un estudi analític de la situació de l'habitatge a Cerdanyola

A Cerdanyola del Vallès es demana més lloguer (42,9%) del que s’ofereix (5,3%). Així ho indica l’informe analític sobre l’habitatge a la ciutat que es va presentar, el 15 de gener, a la sala d’actes del Museu d’Art de Cerdanyola. Aquets informe va servir per iniciar els treballs del Pla Local de l’Habitatge.

Més demanda, menys oferta

La diagnosi constata que hi ha desajustaments entre l’oferta i la demanda d’habitatge. Es demana molt més lloguer (42,9%) del que s’ofereix (5,3%). Pel que fa a la superfície dels habitatges s’ofereixen superiors (83,6 m2 mitjana plurifamiliar) a les dels habitatges sol·licitats (73,2 m2 mitjana plurifamiliar). Pel que fa als preus, es demostra una gran diferència entre propietat i lloguer. Si s’opta per la compra, l’habitatge en oferta té un preu global de 347.000 € mentre el comprador podria pagar menys de la meitat. Pel que fa al lloguer, l’habitatge en oferta té un preu mitjà global de 1.220 €/mes, mentre que aquells qui cerquen un pis de lloguer podrien pagar fins a 676 €/mes de mitjana.

Pel que fa a l’accés al mercat lliure d’habitatges, la diagnosi destaca que tres de cada deu noves unitats familiars de la ciutat no hi podran accedir.

La qualitat de l’habitatge

La diagnosi constata que el conjunt d’edificis de la ciutat no presenta problemes importants en termes de qualitat. Pe runa altra banda, remarca l’existència de tres zones - Fontetes, Banús - Bonasort i Carretera de Barcelona - on caldria fer actuacions de rehabilitació. L’estudi identifica un parc d’habitatges buits potencial màxim que podria assolir el 8,7% del total (2.186).

L’informe presentat per l’Ajuntament assenyala la importància de mantenir el ritme de tramitació d’ajuts d’accés a l’habitatge i de signatura de contractes de lloguer, que podrien evitar generar 143 necessitats addicionals anularment. Pel que fa als habitatges assequibles incorporats al Patrimoni Municipal l’any passat, se n’han incorporat tres més, adquirits pel dret de tanteig i retracte.

Objectius a assolir

El document presentat proposa cinc objectius generals a assolir pel Pla: Satisfer les necessitats d'habitatge generades dins del context econòmic actual, tant generals com, específicament, socials; Adequar l'oferta assequible a les necessitats calculades pel present PLH; Optimitzar la qualitat del Parc d'Habitatge i les seves condicions d'ús; Reforçar els recursos humans en matèria d'habitatge i incrementar i rendibilitzar socialment el sòl públic destinat a habitatge.

 

Estratègies de futur

L’informe llista les estratègies que cal seguir per assolir els objectius, que es proposa: Generació de nous contingents d’habitatge, especialment, assequible; Establiment de línies de foment de la rehabilitació; Establiment de línies de detecció de l’habitatge buit; Establiment de línies d’inspecció, detecció i reallotjament de casos de sobreocupació; Enfortiment de l’estructura de recursos destinats a habitatge i explorar les possibilitats de continuar ampliant el patrimoni municipal de sòl i habitatge.