L'Ajuntament ofereix 200.000 € en ajuts per pagar l'IBI i el Tribut Metropolità

El termini de sol·licitud és entre el 17 d'agost i el 18 d'octubre

El 17 d'agost s'obre la convocatòria d’ajuts a les famílies per a fer el pagament de l'IBI i del Tribut Metropolità, adreçada a persones o unitats familiars que presentin vulnerabilitat econòmica que dificulti el pagament de les despeses ordinàries. Les persones sol·licitants hauran de complir els requisits que recull l'ordenança reguladora i el termini tanca el 18 d'octubre. 

En aquest exercici, l'import subvencionable es calcularà d'acord amb l'aplicació de la fórmula "valor cadastral habitatge habitual x Tipus impositiu x 0,80". Aquesta fórmula té en compte el valor cadastral de l'immoble que constitueix la residència habitual fent que la quota sigui proporcional a aquest.

L'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès destina 200.000 euros a aquests ajuts. L'any 2021, 274 famílies van ser beneficiades amb aquest tipus d'ajut.

Les sol·licituds es poden presentar de manera telemàtica amb caràcter preferent, mitjançant la seu electrònica de l’Ajuntament. També presencialment amb caràcter excepcional demanant cita prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament. 

Requisits per optar-hi

Cal estar empadronats a Cerdanyola del Vallès com a mínim des de l’1 de gener de 2022, també, tenir la condició de propietari o arrendatari de l’habitatge habitual en el municipi. En cas de ser titular d’un contracte d’arrendament, cal que quedi acreditat que es repercuteix en aquest contracte l’import de l'Impost sobre Béns Immobles i que per tant el pagament va a càrrec de l’arrendatari.

A més, cal trobar-se dins dels barems econòmics següents, que són els ingressos anuals):

  • Beneficiari                               RMI + 75% RMI      24.500 €
  • Beneficiari + 1 persona           2,50 x RMI              35.000 €
  • Beneficiari + 2 persones         2,75 x RMI              38.500 €
  • Beneficiari + 3 persones         3,00 x RMI              42.000 €
  • Beneficiari + 4 persones         3,25 x RMI              45.500 €
  • Per cada persona de més      + 25% RMI                3.500 €

La renda o salari mínim interprofessional està fixada, per l'exercici 2022, en 1.000 €, 14.000 € anuals. Tampoc no es pot disposar de cap més immoble, llevat d’un pàrquing o un traster, considerat com a part de l’habitatge habitual.

Queden exceptuats la titularitat d’un percentatge de propietat o dret d’usdefruit de titularitat compartida, d’un immoble a més de l’habitatge habitual. També, la titularitat compartida de l’immoble en cas que tots els titulars siguin membres de la mateixa unitat familiar i sempre que el valor cadastral d’aquest immoble no superi els 60.000 €.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram.