S'obre la convocatòria extraordinària de beques escolars per al curs 2019/2020

Les sol·licituds es poden presentar fins al 13 de setembre a l'OAC municipal

L'Ajuntament de Cerdanyola obre un termini extraordinari per a la sol·licitud de beques escolars per totes aquelles famílies que no les van demanar en el termini ordinari, que finalitzava el 13 d'abril de 2019, i que puguin justificar no haver-ho fet llavors.

Aquestes beques escolars es destinaran a beques de menjador escolar, llars d'infants, llibres i material escolar, equips informàtics personals, llicències digitals, plataformes online i/o programari i transport escolar.

La documentació i la sol·licitud emplenada s'han de presentar a l’Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), ubicada a l’edifici de l'Ajuntament, en horari de 8,30h a 16h, o bé es pot realitzar el tràmit online a la seu electrònica.

Les beques de menjador escolar aniran destinades a l’alumnat d’Educació Infantil, Primària, Secundària, Escoles Bressol Municipals i Educació Especial, i les de llars d’infants, per a l’alumnat de 0 a 3 anys. Per la seva banda, les beques de llibres i material escolar aniran destinades pels alumnes que cursin Educació Infantil, Primària i Secundària i Educació Especial, i les d’equips informàtics personals i llicències digitals, plataformes online i/o programari seran per a l’alumnat d’Educació Secundària. Pel que fa a les beques de transport escolar, aniran destinades a l’alumnat comprès entre els 4 i els 16 anys d’edat.

 

Els requisits per presentar la sol·licitud 

Segons informa l’Ajuntament, podran presentar sol·licituds en el termini extraordinari aquelles famílies amb fills/filles que reuneixin els requisits establerts en l’article 11 de l’ordenança reguladora de les bases generals d’atorgament d’ajuts socials i que, no havent presentat sol·licitud en termini ordinari, es trobin en una de les situacions següents degudament justificades:

  • Que estiguin empadronades o hagin sol·licitat l’empadronament i que resideixin efectivament a Cerdanyola del Vallès a partir del dia 13 d'abril de 2019.
  • Que presentin una situació econòmica, social o familiar greu sobrevinguda posteriorment a la finalització del termini ordinari de presentació de sol·licituds (13 d'abril de 2019). En aquests casos, no s’entendrà com a situació greu sobrevinguda l’atur laboral que s’hagués pogut preveure prèviament, ni aquelles situacions similars que a judici de les tècniques - tècnics municipals que s’hagin pogut preveure.

Les sol·licituds presentades per a menjador dels infants matriculats en escoles bressol municipals seran derivades a l’oficina de Tarifació Social per a què, si correspon, sigui aplicada la reducció corresponent d’acord amb el que estableix l’Ordenança municipal 43, reguladora del preu públic per la prestació de serveis d’educació, esports, cultura i joventut.

A les sol·licituds de beques d’escoles bressol municipals de Cerdanyola del Vallès, només es valorarà el menjador en aquells casos en el qual que la Tarifació Social estigui vigent.

 

Els ajuts a l’adquisició de llibres, només pels comprats a l’empresa contractada per l’Ajuntalment

D’altra banda, no s’ha de demanar beca de llibres si el centre els té socialitzats.

Els ajuts a l’adquisició de llibres estan subjectes a la seva compra a l’empresa contractada per l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. El nom de l’empresa es farà constar a la notificació d’atorgament de la beca. Per tant, els llibres no es podran adquirir abans de la notificació ni en un altre lloc que no sigui l’empresa esmentada.

 

La beca de transport escolar, destinada a facilitar l’adquisició de la T-16

La beca de transport escolar anirà adreçada a facilitar a la unitat familiar, en cas de ser beneficiari d’aquest ajut, a l’adquisició de la targeta de transport integrada T-16, que s’haurà d’acreditar abans del dia 31 de desembre de 2019 adjuntant el full de creditors de l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. En el cas de què l’import atorgat sigui menor al cost de la Targeta de transport, l’import de la diferència ha de ser assumit per la família.

L’Ajuntament també avisa que no s’acceptarà un canvi de centre escolar sense acreditar la nova matrícula, emesa pel centre educatiu corresponent. Alhora, el consistori demana que si algun aspecte de la situació econòmica, social, o familiar no queda reflectida en els supòsits anteriors, consulteu amb el personal dels Serveis Socials municipals dins el termini de presentació de sol·licituds, ubicats a l’Àrea social (Av. Espanya 6C Baixos, tel. 935 666 053).